Kontakt

FORUMETS ARBEIDSUTVALG

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for koordinering av aktivitetene mellom Forumsmøtene. AU består av én representant fra fem ulike organisasjoner. I tillegg møter en person fra den organisasjonen som ivaretar sekretariatsfunksjonen.

AU-medlemmer velges for to år av gangen, på det første Forumsmøtet i valgperioden. For å sikre overlapping velges halvparten av medlemmene årlig.

AU konstituerer seg og velger selv leder. Leder har en koordinerende funksjon og er Forumets kontaktperson utad.

AU skal forberede møtene i Forum, og ellers fremme forslag for andre relevante aktiviteter. Deltakerne i AU forplikter seg til å delta på ca. åtte møter i året, og ta aktivt del i Forumsarbeidet gjennom å bidra til fremdrift på ulike områder.

AU kan oppnevne tidsavgrensede arbeidsgrupper.

 

 

LEDER:

Thale Skybak

thale.skybak@reddbarna.no

Redd Barna

MEDLEMMER:

Ivar Stokkereit

ivar.stokkereit@unicef.no

UNICEF

Inger Karseth

inger.karseth@fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Ingvild Øverli

ingvild@nfunorge.no

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

 

Amund Røhr Heggelund

amund@ungdomogfritid.no

Ungdom og Fritid

SEKRETÆR:

Anne-Grethe Frydenberg

Anne-Grethe.Frydenberg@reddbarna.no

Redd Barna

 

Copyright © All Rights Reserved