FORUMETS ARBEIDSUTVALG

 

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for koordinering av aktivitetene mellom Forumsmøtene. AU består av én representant fra seks ulike organisasjoner. I tillegg møter en person fra den organisasjonen som ivaretar sekretariatsfunksjonen.

 

AU-medlemmer velges for to år av gangen, på det første Forumsmøtet i valgperioden. For å sikre overlapping velges halvparten av medlemmene årlig.

 

AU konstituerer seg og velger selv leder. Leder har en koordinerende funksjon og er Forumets kontaktperson utad.

 

AU skal forberede møtene i Forum, og ellers fremme forslag for andre relevante aktiviteter. Deltakerne i AU forplikter seg til å delta på ca. åtte møter i året, og ta aktivt del i Forumsarbeidet gjennom å bidra til fremdrift på ulike områder.

 

AU kan oppnevne tidsavgrensede arbeidsgrupper.LEDER:

Thale Skybak

thale.skybak@reddbarna.no

Redd Barna

 

MEDLEMMER:

Ellen Sandøe

ellen.sandoe@unicef.no

UNICEF

 

Tonje Wejden

tonje.wejden@fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

 

Ingvild Østerby

ingvild@nfunorge.no

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)


Amund Røhr Heggelund

amund@ungdomogfritid.no

Ungdom og Fritid


 

SEKRETÆR:

Kaja Wold

kaja.wold@reddbarna.no

Redd Barna


Copyright © All Rights Reserved