RAPPORTERING TIL FN'S BARNERETTIGHETSKOMITE


Det er myndighetene som har plikt til å sørge for at Barnekonvensjonen blir fulgt i Norge og at barn i Norge har de rettighetene Barnekonvensjonen sier barn skal ha. Hvert femte år må derfor den norske regjering sende en rapport til FN hvor de skriver om hva de gjør for at barn skal få rettighetene sine oppfylt i Norge.


Forum for barnekonvensjonen jobber for at Barnekonvensjonen følges i Norge. Vi jobber derfor opp mot myndighetene og vi rapporterer til FNs barnerettighetskomité, for å ta opp forhold vi mener Norge ikke oppfyller etter barnekonvensjonen.


Norges første offisielle rapport til FNs komité for barnets rettigheter ble levert i 1993, den andre i 1998, den tredje i februar 2003 og den fjerde i februar 2008.


Forum for barnekonvensjonen leverte rapporter, hvor den offisielle rapporten ble kommentert, i 1998 og 2004. Barneombudet leverte en egen rapport til FNs barnekomité i 1999, 2004 og i 2009.


ØNSKER DU Å KOMME MED INNSPILL TIL RAPPORTEN?

Prosessen med rapportering til FNs barnekomité er i  gang og AU inviterer hele Forumet og andre relevante aktører til å komme med innspill på innhold og temaer til rapporten. Første utkast til rapportern er sendt ut på høring og fristen for å sende inn innspill er satt til 15. september. Ønsker du å se første utkast og komme med innspill ta kontakt med linda.melling.oiehaug@reddbarna.no.
Copyright © All Rights Reserved