FORUMETS OPPBYGGING


Utarbeidelsen av Supplerende rapport er en lang og omfattende prosess, som baserer seg på arbeids- og kompetanseområdene til forumets organisasjoner. Arbeidet med den supplerende rapporten er koordinert av et arbeidsutvalg oppnevnt at FFB. Rapporteringsgruppen skal sikre og følge opp arbeidet med og innholdet i rapporten. Det er opprettet kompetansegrupper som er sammensatt av representanter fra medlemsorganisasjonene og hver kompetansegruppe har utnevnt en leder som er kontaktperson for gruppen og bindeledd mellom kompetansegruppen og arbeidsgruppe. Det er opprettet 9 kompetansegrupper som er fordelt på ulike temaer med påfølgende undertemaer, og som følger Barnekomiteens mal for rapporten. Kompetansegruppene jobber innenfor AUs mandat og rapporterer underveis til AU.  Videre har også andre organisasjoner og relevante aktører blitt invitert til å komme med innspill innenfor relevante kompetanseområder og hvor de mener staten ikke oppfyller deres forpliktelser i  barnekonvensjonen.Barnas rapport

Ved siden av den supplerende rapporten skal det også utarbeides en egen «Barnas rapport». Det er viktig at barns erfaringer og anbefalinger kommer fram i denne prosessen, om hva barn selv tenker er utfordringer og behov for forbedringer. Representanter for Forum for Barnekonvensjonen og Barneombudet har derfor dannet en arbeidsgruppe som skal planlegge og gjennomføre en prosess for involvering av barn og unge i rapporteringen til FNs barnekomité.

Et bredt utvalg av barn og unge i Norge, med ulik bakgrunn og alder, og i ulike livssituasjoner, skal medvirke i rapporteringen til FNs barnekomité. Det er et mål at også barn i særlig sårbare livssituasjoner og barn som har opplevd brudd på egne rettigheter får medvirke. En redaksjonskomité, som består av ungdommer under 18 år fra ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, vil ha ansvaret for utarbeidelse av rapporten. Resultatet skal være et supplement til myndighetenes rapport som leveres oktober 2016.
Hovedtemaene som følger Barnekomiteens mal for rapportering:


1.Generelle gjennomføringstiltak


2.Generelle prinsipper


3.Sivile rettigheter og friheter


4.Vold mot barn


5.Familiemiljø og alternativ omsorg


6.Nedsatt funksjonsevne, grunnleggende helse og velferd


7.Utdanning, fritid og kulturelle aktiviteter


8.Spesielle beskyttelsestiltak


9.Ratifisering av internasjonale avtaler

 Copyright © All Rights Reserved