NYHETER FRA FORUMET

SUPPLERENDE RAPPORT 2017

Dato 25.9.2017


Norge bryter barns rettigheter på flere områder

I dag slippes tre rapporter som har undersøkt Norges oppfyllelse av barns rettigheter. Norge får krass kritikk fra ekspertene på en rekke områder.

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016, nå suppleres den med rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Forum for barnekonvensjonen er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Nettverket består av nærmere 50 organisasjoner. For fjerde gang leverer Forum for barnekonvensjonen en Supplerende rapport til statens rapport.

 

Manglende rett til å bli hørt

Til tross for ulike metoder og synsvinkler, konkluderer de tre rapportene likt på de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter. Særlig det at barn verken blir hørt i individuelle saker eller på samfunnsnivå. Norge bryter dermed barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt.

I barnas egen rapport til barnekomitéen har om lag 800 barn blitt spurt om sine rettigheter og hva de vil forbedre.

- Barn og ungdom opplever at det er vanskelig å bli hørt, spesielt i de sakene der rettighetene våre allerede er brutt. Dette kan være i alt fra asylprosessen til mobbesaker til å ønske å engasjere seg i politikken, sier Rauand Ismail, et av barna som har utarbeidet barnas rapport.

Barna mener at utviklingen går feil vei.

- Vi gir ikke barn adgang til strukturelle rettigheter. Vi får ikke lovfestet ungdomsråd, og Stortinget vil ikke ratifisere barns rett til å klage inn barnerettighetsbrudd heller. Dette er en farlig utvikling. Vi går i feil retning om Norge ønsker å være et foregangsland for barns rettigheter, avslutter Rauand Ismail.


Belyse rettighetsbrudd

I begynnelsen av oktober skal Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen presentere sine funn for barnekomitéen i Genève. Målet med rapportene er å belyse rettighetsbruddene staten har oversett.

- Det er viktig at sivilt samfunn har muligheten til å gi FNs barnekomité utfyllende kunnskap og informasjon om situasjonen for og ivaretakelsen av barns rettigheter i Norge. Norges egen rapport reflekterer i liten grad hvilke utfordringer barn og unge står overfor, sier Thale Skybak fra Redd Barna, som leder Forum for barnekonvensjonen.

I mai 2018 er det satt av en hel dag til dialog mellom barnekomitéen og norske myndigheter. Denne dialogen resulterer i FNs barnekomités anbefalinger til Norge om hvordan barnekonvensjonen kan oppfylles på en bedre måte.

- Derfor blir våre supplerende rapporter helt nødvendige for at FNs barnekomité skal få et utfyllende bilde av hvordan det står til med barns rettigheter i Norge, sier Skybak.

Den supplerende rapporten fra Forum for barnekonvensjonen inneholder 206 anbefalinger som sivilt samfunn mener FNs barnekomité bør rette mot Norge når de skal eksaminere den norske stat for ivaretakelse av barns rettigheter i Norge våren 2018.

- Dette er ikke en uttømmende oversikt over status for barns rettigheter i Norge, men dekker likevel et bredt og sammensatt bilde av de utfordringene som Forum for barnekonvensjonen vil løfte opp for å sikre at FNs barnekomite og den norske stat er kjent med utfordringene og gjør noe med dem for å følge opp forpliktelsene i barnekonvensjonen sier Thale Skybak.


LES RAPPORTEN HER


FELLESMØTE MED FORUMET 25. APRIL 2017

Dato 08.03.2017


Sekretariatet inviterer alle medlemmer i Forum for barnekonvensjonen til fellesmøte tirsdag 25.april kl. 12-15.

Møtet vil bli avholdt i Redd Barnas lokaler i Storgata 38, 6.etasje.


Agenda og mer informasjon om møtet blir sendt til påmeldte via mail.


Dere kan melde dere på møtet her: https://goo.gl/forms/iJ8mEfoO67mRl0im1


TILSLUTNING SUPPLERENDE RAPPORT TIL FN'S BARNEKOMITÈ 2017

Dato 06.03.2017


Det er med stor glede at vi nå har sendt ut endelig versjon av Supplerende rapport til Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter 2017 til Forumets medlemmer. Det har vært en lang og tidkrevende rapporteringsprosess der vi har gjennomgått to utkast, vi har hatt uttalelige møter, mailkorrespondanse, mange diskusjoner og innspill. Vi ønsker å takke  alle som har bidratt for innsatsen og et godt samarbeid!


Alle medlemmer som vil tilslutte seg rapporten må gi beskjed om dette innen onsdag 22.mars. Dette gjøres via mail til linda.melling.oiehaug@reddbarna.no.


Den endelige rapporten skal være ferdigstilt i begynnelsen av juni, og vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside.


FELLESMØTE MED FORUMET 21.NOVEMBER 2016

Dato 03.11.2016


Sekretariatet inviterer alle medlemmer i Forum for barnekonvensjonen til fellesmøte mandag 21.november kl. 12-16.

Møtet vil bli avholdt i Redd Barnas lokaler i Storgata 38, 6.etasje.


Agenda og mer informasjon om møtet blir sendt til påmeldte via mail.


Dere kan melde dere på møtet her: https://goo.gl/forms/grfeRzlp8WLDz90y2


FORUMET HAR FÅTT NYE MEDLEMMER

Dato 12.05.2016


Forum for barnekonvensjonen har fått tre nye medlemmer. På fellesmøtet som ble avholdt den 29.april kunne vi ønske Skeiv Ungdom, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Hjelpekilden velkommen til forumet.

FELLESMØTE MED FORUMET 29.APRIL 2016

Dato 25.02.2016


Sekretariatet inviterer alle medlemmer i Forum for barnekonvensjonen til fellesmøte fredag 29.april kl. 13-15.

Møtet vil bli avholdt i Fellersorganisasjonens (FO) lokaler i Mariboesgate 13, 1.etasje.


Agenda og mer informasjon om møtet vil bli sendt ut senere.


Dere kan melde dere på møtet her: http://goo.gl/forms/8HxjoXOQYd


ØNSKER DU Å KOMME MED INNSPILL TIL RAPPORTERING TIL FNs BARNEKOMITE?

Dato 22.02.2016


Prosessen med rapportering til FNs barnekomité er i full gang og AU inviterer hele Forumet og andre relevante aktører til å komme med innspill på innhold og temaer til rapporten. Fristen for å sende inn innspill er satt til fredag 1. april. Innspill sendes til lederen for hver kompetansegruppe, med kopi til sekretariatet ved linda.melling.oiehaug@reddbarna.no.


Ønsker du eller din organisasjon å komme med innspill kan du lese mer om fremgangsmåten her.

Copyright © All Rights Reserved